HMS, Kvalitet og Miljø

"Effektiv drift under sikre forhold."

Vår HMS policy

”Mennesket er den viktigste innsatsfaktoren for at bedriften skal nå de mål den ønsker. Derfor vil bedriften ta hensyn til de ansattes helse, sikkerhet og trivsel ved å tilrettelegge arbeidsoperasjoner og arbeidsmiljø slik at skader og uheldige påvirkninger unngås og å fremme åpenhet og god kommunikasjon mellom alle ansatte. Når det gjelder det ytre miljø vil bedriften bestrebe seg på å innarbeide arbeidsrutiner som forhindrer utilsiktede utslipp til avløp. Videre vil bedriften alltid ha oppmerksomheten rettet mot produksjonsråstoffer som er minst mulig belastende for det ytre miljø i et industriøkologisk perspektiv.”

Vi har egen sikkerhetsrådgiver

Virksomheter som på en eller annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods på vei og jernbane er pliktet til å utpeke en sikkerhetsrådgiver. En sikkerhetsrådgiver har definerte oppgaver når det gjelder forebyggende sikkerhetsarbeid i forbindelse med transport av farlig gods. Hos oss i Norkem er vår KHMS leder sertifisert sikkerhetsrådgiver for bedriften.

NS-EN ISO 9001:2015 Sertifisert

ISO 9001 er en samling av standarder for kvalitetsstyring. Dette for å sikre at våre produkter alltid opprettholder den samme høye standarden.

Klikk for å se sertifikat

Code of Conduct

Norkem AS jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i sine leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre hva som forventes av våre leverandører, har Norkem sluttet seg til de overordnede retningslinjer for etisk handel utarbeidet av Etisk Handel Norge. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Klikk for å se Code of Conduct

Fokus på miljøet

Som en bevisst miljøbedrift benytter vi kun godkjente og miljøvennlige stoffer. Vi legger stor vekt på å utvikle/tilby svanemerkede produkter.
Norkem er også medlem i Grønt Punkt Norge AS, da vi deltar aktivt i nærinslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje.

grontpunkt plastretur

Vi i Norkem er glad i miljøet...

og strekker oss derfor langt for å bidra til en bærekraftig fremtid

iso

ISO 9001:2015 Sertifisert

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring. ISO 9001-sertifisering er et bevis på at vår bedrift jobber aktivt for å møte de høyeste kravene til kvalitet og kundetilfredshet

iso

Miljøvennlig

Vi produserer produkter som tilfredstiller EUs miljøkrav, ref. REACH, og formulerer svanemerkede produkter.

iso

Svanemerkede produkter

Vi har svanemerkede produkter. Kravene omfatter blant annet miljø- og helse-egenskapene til innholdsstoffene, effektivitet og emballasje. Kjemikaliene som inngår i svanemerkete produkter skal oppfylle krav vedrørende Giftighet, Biologisk nedbrytbarhet og Bioakkumulering.

Har du noen spørsmål til oss?

Ta kontakt